Chronika

Fero Király: CHRONIKA*
Autonómny hudobný environment

Karloveská knižnica, 13. marec – 3. apríl
Otvorenie: 13. marec, 18:00

Naše životy pozostávajú z opakovania. Každé ráno vstávame v tom istom čase, cestujeme rovnakou trasou do práce, svoj čas trávime na tých istých miestach. Potraviny nakupujeme stále v rovnakom obchode, na pivo chodíme do rovnakých krčiem… knihy si požičiavame v tej istej knižnici. Stretávame tých istých ľudí, čítame tie isté správy, spať ideme v tom istom čase.

Opakované je príjemne známe – no zároveň potláča našu vnímavosť na detail. Každodennosť nám hrozí otupením. Opakovaný pobyt v tom istom prostredí nás robí slepými voči zmenám, ktoré okolo nás nastali – najmä ak sú tieto zmeny nenápadné a postupné. Zvykáme si rýchlejšie, než si myslíme.

Chronika je pozorovateľ, ktorý si všíma za nás. Skúma hranice ľudskej vnímavosti, sleduje deje v prostredí a pozoruje aj to, čo nám uniká. Je svedkom a zároveň neviditeľným kronikárom miesta. Zaznamenáva, algoritmicky spracúva a sonifikuje environmentálne a funkčné parametre priestoru: teplotu, tlak, vlhkosť, svetelnosť, hlučnosť, pohyb, signál wi-fi sietí, dáta o výpožičkách a vrátení kníh, ich názvoch, žánroch, vydavateľoch. Faktory, ktoré sleduje, sú čiastočne dané “vyššou mocou” – napríklad počasím – no čiastočne vypovedajú o tom, ako sa správame my: hlučnosť a vlhkosť v miestnosti závisí od nás, preferencia detektívok alebo romantickej literatúry takisto. Každý deň pred záverečnou podá inštalácia správu: vygeneruje niekoľkominútovú hudobnú rekapituláciu udalostí daného dňa na základe zosnímaných dát. “Správa” je výsledkom práce algoritmov bez použitia princípu náhody (ako je bežné v algoritmickej hudbe) – obsah, forma a hudobné štruktúry vznikajú iba na základe nášho správania a na základe parametrov prostredia, v ktorom sa pohybujeme.

Chronika je metaforou našej vnímavosti a schopnosti (seba)reflexie. Kronikár – kedysi jeden z najdôležitejších občanov dediny – zaznamenával dianie v obci a vytváral správu o tom, kde sa komunita nachádza. Pripomínal jej, že aj v opakovaní stále prichádza niečo nové: pretože život, hoci niekedy pôsobí jednotvárne, nikdy nestojí na mieste. Chronika takisto podáva správu o tom, čo sa deje. Pýta sa, či sme ochotní zastaviť sa a vypočuť si ju. A či nezabúdame na kronikovanie našich vlastných životov.

Inštalácia experimentuje s hudobnou formou, štruktúrami a s rolou skladateľa. Autora stavia do pozície moderného nástrojára, ktorý vyrába nový inštrument – stanoví mu pravidlá, ako má hrať sám na sebe tým, že reaguje na priestor a okolnosti, nie na zámernú intervenciu človeka.

Fero Király (1979) inštaláciou nadväzuje na svoje predchádzajúce dielo Signál (2018), dlhohrajúci zvukový environment, ktorý reaguje na zdravie spoločnosti a je živý len vtedy, keď niečo nie je v poriadku. Na rozdiel od Signál, Chronika reaguje každodenne, podáva správu bez vyhodnocovania dôležitosti alebo nedôležitosti situácie.

Király vo svojej tvorbe často využíva hraničné experimentálne polohy, venuje sa live codingu, vytvára si vlastné softvéry a rád spolupracuje s inými umelcami so zmyslom pre humor. Verejnosť ho najviac pozná ako hráča na klávesové nástroje, ktorý na Slovensku a v zahraničí – sólovo alebo so svojim materským súborom Cluster ensemble – interpretuje diela súčasných skladateľov, prevažne Philipa Glassa a Steva Reicha.

Vznik diela podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia. Ďakujeme.

Inštalácia pracuje s anonymnými dátami o knižničných výpožičkách. Nezbiera údaje o členoch a návštevníkoch knižnice, používa iba dáta týkajúce sa vypožičaných titulov. Pri analýze hlučnosti prostredia inštalácia zvuky z miestnosti nenahráva a neukladá, zaznamenáva len ich intenzitu.

—-

* kronika: systematické zachytávanie udalostí a príbehov z istej oblasti; kniha záznamov o nich; z gr. chronika; chronický: dlhotrvajúci, zdĺhavý; často sa opakujúci, op. akútny

    2019

  • Bratislava